Vänervård erbjuder stadsnära landskapsvård och är utbildad inom ämnet på Göteborgs Universitet. Vi erbjuder exempelvis,

* Vård och skötsel i stadsmiljöer – planera, anlägga och sköta utifrån specifika önskemål.
* Anpassad skötsel utifrån friluftsliv och rekreativa värden.
* Konsultation vid planering av tätortsnära miljöer, exempelvis skog.
* Motor- och röjsågsarbeten för att lyfta fram och gynna utpekade värden, exempelvis lekmiljöer för barn i tätortsnära skogar.
* Friställa gamla grova träd, exempelvis ädellöv eller gammeltall.
* Utformandet av skötselplaner för ex. ökade skogliga värden för barn i tätortsnära skog.
* Plantering av ädellöv.
* Skriva och göra LONA-ansökningar.
* Anläggandet av äng (läs mer i underrubriken ”Ängar”).
* Buskröjning eller undervegetationsröjning i skogsmark med hänsyn till ex. lekmiljöer för barn.
* Konsultation om bidrag vid restaurering och skötsel.
* Estetisk röjning
* Anläggandet av vandringsleder, naturstigar och naturturism.
* Planering och anläggning av friluftslivsanläggningar.
* Informationsskyltar och material.
* Upprättandet av skötselplaner etc. för värdefulla miljöer med komplexa skötselbehov.

Med mera!

Jag utför skötsel av särskilda miljöer med speciell hänsyn. Här är lieslåtter av minneslund i Sunne pastorat.

Jag utför skötsel av särskilda miljöer med speciell hänsyn. Här är lieslåtter av minneslund i Sunne pastorat.