Nu var det åter dags för slåtter på Saxholmens fornområde. I partier hade gräset vuxit sig högt, ca 3-4 dm, och i andra partier där det är torräng var vegetationen något lägre och glesare. Man ser tydligt på vegetationen vart man grävt vid utgrävningarna. Där är det frodigare och en kvävegynnad flora. På torrängspartierna blommar nu blåklocka och johannesört. En hel del fjärilar syns över markerna och jag observerade en rödlistad fjäril, en mindre tåtelsmygare.

Gräset på Saxholmen hade i partier vuxit sig högt, framförallt i de omrörda ytorna (där de grävt).

Gräset på Saxholmen hade i partier vuxit sig högt, framförallt i de omrörda ytorna (där de grävt).

 

Tags:

Comments are closed