Vänervård har ett högt kunnande inom bevarandet och utvecklandet av naturvärden, såväl inom kulturlandskap och skogslandskap. Jag utför en mängd olika åtgärder för att gynna naturen, arter och biologisk mångfald. Exempelvis kan jag hjälpa dig med;

* Artinriktad naturvård, exempelvis gynna specifik kärlväxt, mossa, insekt, etc.
* Naturvård i stadsmiljöer – planera, anlägga och sköta utifrån specifika önskemål.
* Friställa gamla grova träd, exempelvis ädellöv eller gammeltall.
* Gransanering i marker där granen hotar naturvärden.
* Hamling av lövträd.
* Anlägsna oönskade trädslag, exempelvis tysklönn.
* Luckhuggning i skogsmark och gammla skogsbeten.
* Skapandet av död ved och faunadepåer.
* Lieslåtter av ängar och myrar (läs mer i underrubriken ”Ängar”).
* Återskapandet av lekmiljöer för fisk.
* Plantering av ädellöv.
* Skriva och göra LONA-ansökningar.
* Anläggandet av äng (läs mer i underrubriken ”Ängar”).
*
Inventeringar efter naturvärden (Läs mer under rubriken ”Inventeringar”).
* Buskröjning eller undervegetationsröjning i skogsmark.
* Konsultation om bidrag vid restaurering och skötsel.
* Restaurering av värdefulla miljöer, exempelvis hagmarker, ekhagar, ängar etc.
* Vassröjning.
* Estetisk röjning, exempelvis öppna upp vy mot sjön.
* Blottläggande av sand i sandmiljöer för att gynna biologisk mångfald.
* Anläggandet av vandringsleder, naturstigar och naturturism.
* Planering och anläggning av friluftslivsanläggningar.
* Informationsskyltar och material.
* Motorsåg- och röjsågsarbeten.
* Arbeten i tätortsnära skog för bevarandet av utpekade värden, exempelvis lekskogar.
* Upprättandet av skötselplaner etc. för värdefulla miljöer.

Restaurering av sandmiljöer vid Vänern för att gynna biologisk mångfald och rekreativa värden.

Restaurering av sandmiljöer vid Vänern för att gynna biologisk mångfald och rekreativa värden.