Utbildning

Nationalekonomiprogrammet, inriktning miljöekonomi, Luleå Universitet, 2001-2003
(Statistik, miljö-, mikro- makroekonomi, finansiell- och företagsekonomi m.m.).

Landskapsvårdens Hanterverk, Göteborgs Universitet, 2010-2013
(avlagd examen 2013, uppsats: ”Sandstränder vid Vänern – en hotad strandtyp”,
Praktiskt landskapsvård, geologi, kulturhistoria, skärgårdens vård och utveckling, ArcGIS, fornvård, skötselplaner, urban landskapsvård, anläggningar och friluftsliv, m.m.).

Vänerns natur och kultur, Karlstads Universitet.
Vänerns natur och miljö, Karlstads Universitet.

Fartygsbefäl klass 8, förarintyg för båt, VHF-certifikat.

Motorsågskörkort A, B och C, Röjsågskörkort AB, B-körkort för bil.

Exempel på några utförda uppdrag

Lieslåtter på uppdrag av Länsstyrelser och privatpersoner.
Projektledare för LONA-projekt, anställd på Karlstads kommun.
Fornvård, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen Värmlands kulturenhet.
Föreläsningar, Vänertinget, Biosfärområdet, Naturskyddsföreningen m.fl..
Restarurering och bevarandet av ädelskog och äng, privatperson.
Arbetsledning vid restaurering av sandmiljöer, Karlstads kommun.
Konsultuppdrag, Karlstads kommun, Lidköpings kommun m.fl.
Bottendjupskartering, Karlstads kommun, Sweco, m.fl.
Naturguidning, Karlstads kommun, privatpersoner.
Försäljning av fotografier, Naturum Mariebergsskogen, Naturum Victoriahuset.
Naturvårdsarbete, Länsstyrelsen Värmland, Karlstads kommun.
Liekurs, Naturskyddsföreningen, privat, Hammarö kyrkogårdsförvaltning.
Uppförandet av skötselanvisning för ängsmark, Kristinehamns kommun.

Publikationer

Sandstränder vid Vänern, en hotad strandtyp?”
– Examensarbete, Göteborgs Universitet

Inventering av sandstränder vid Vänern med fokus på förekomsten av mindre myrlejonslända, värdet för friluftslivet samt vegetationens utbredning
Rapport för Karlstads kommun inom projeket ”Blotta sanden…”

Områdesbeskrivningar för inventerade sandstränder 2013
Rapport för Karlstads kommun inom projeket ”Blotta sanden…”

Åtgärdsplaner för 11 prioriterade sandstränder 2013
Rapport för Karlstads kommun inom projektet ”Blotta sanden…”

Beskrivning av genomförda åtgärder vid 5 sandstränder 2014
Rapport för Karlstads kommun inom projektet ”Blotta sanden…”