De nya ägarna av Jäverö herrgård har ombett mig att restaurera marken ned mot sjön för att återskapa den äng som en gång fanns där. Området var i partier kraftigt igenväxt där höga natur- och kulturvärden hotats. Här växer lind, ek, lön, alm och hassel. Delar av området har tidigare varit ängsmarker. Mossaiken med friskäng, löväng, strandäng och torräng gör platsen mycket intressant och artrik.

Eftersom uppdraget var att utföra restaurering vände jag mig till Skogsstyrelsen för att få bidrag från NOKÅS. NOKÅS står för natur- och multurmiljöåtgärder i skogen. Bidraget är på upp till 70% av den aktuella kostnaden. Efter att jag fått tillstånd av Karlstads kommun att arbeta på deras mark har jag inspekterat marken med Skogsstyrelsen och skrivit ansökan åt arrendatorerna. Bidragsansökan gick igenom och arbetet påbörjats.

Framförallt har jag friställt äldre lind och hassel och gett dem mer livsutrymme. Jag har även nyhamlat några lindar som förhoppningsvis på sikt ska bli fina inslag i ängen. I västra delen finns en torräng som var igenväxt med framförallt gran. Här utförde jag en gransanering. Ned mot sjön har mycket tid lagts på att ta bort al. Dels för att öppna upp sikten mot sjön, men även skapa betesmark och i framtiden möjligen en strandäng. Arbetet kommer att fortsätta med att friställa alm, lönn, hassel och lind ned mot sjön i västra delen. Området betas och en stängsling har skett runt ängsmarken som jag senare ska slå med lie.

Om du som markägare är intresserad av att öka natur- eller kulturvärdet på din mark som växer igen med sly, det kan vara ex. att friställa ek och ädellöv, återskapa äng, plantera ädellöv etc., så kontakta mig för förslag och offererat pris! Jag kan upprätta en skötselplan och skriva ansökningar med kontakt med Skogsstyrelsen samt genomföra det praktiska arbetet.

Gransanering på Jäverö äng. Den här delen är mer av en torräng.

Gransanering på Jäverö äng. Den här delen är mer av en torräng.

Restaurering av Jäverö äng. Här har jag friställt lind och hassel för att skapa en fin friskäng. Ung hassel och enstaka föryngringar av lind har sparats.

Restaurering av Jäverö äng. Här har jag friställt lind och hassel för att skapa en fin löväng. Ung hassel och enstaka föryngringar av lind har sparats samt två nyhamlade träd.

Friskäng med ek, hassel och lind. Här ska slåtter ske med lie i juli.

Friskäng med ek, hassel och lind. Här ska slåtter ske med lie i juli.

Tags:

Comments are closed