Vänervård har ett högt kunnande inom bevarandet och utvecklandet av kulturlandskap, såväl inom jordbrukslandskap som skogslandskap. Jag är utbildad i flera olika traditionella metoder för landskapsvård på Göteborgs universitet. Jag utför en mängd olika åtgärder för att gynna olika värden i kulturlandskapet;

* Åtgärder för att gynna specifik kärlväxt, mossa, insekt, etc.
* Friställa gamla grova träd, exempelvis ädellöv eller gammeltall.
* Gransanering.
* Hamling av lövträd.
* Byggandet av trägärdsgård.
* Återskapandet av luckdynamik i gammla skogsbeten.
* Lieslåtter av ängar och myrar (läs mer i underrubriken ”Ängar”).
* Plantering av ädellöv och vårdträd.
* Skriva och göra LONA-ansökningar.
* Anläggandet av äng (läs mer i underrubriken ”Ängar”).
*
Inventeringar efter kulturvärden (Läs mer under rubriken ”Inventeringar”).
* Buskröjning eller undervegetationsröjning i kulturmark.
* Konsultation om bidrag vid restaurering och skötsel.
* Utveckla friluftsvärden.
* Sätta upp skyltar, skapa kulturstigar etc.
* Restaurering av värdefulla miljöer, exempelvis hagmarker, ekhagar, ängar etc.
* Vassröjning.
* Estetisk röjning, återskapandet av miljöer från ett visst årtioende.
* Anläggandet av vandringsleder.
* Informationsskyltar och material.
* Motorsåg- och röjsågsarbeten.
* Upprättandet av skötselplaner etc. för värdefulla miljöer.

Gransanering på Jäverö äng. Den här delen är mer av en torräng.

Gransanering på Jäverö äng.