Vänervård restaurerar igenväxta fornlämningar och sköter områden med höga kulturvärden. Det kan vara områden som är utpekade som riksintressen eller andra regionalt intressanta fornlämningar.

* Restaureringar av miljöer kring fornlämningar
* Skötsel av fornlämningar
* Skötsel av vandringsleder
* Informationsskyltar och material
* Fornvårdsplaner
* Konsulttjänster i samband med kulturmiljöer (Läs mer under ”konsulttjänster”)

Fornvårdsarbete på Lurö kyrkoruin i juni 2015. Avslaget gräs avlägsnas på en hökärra.

Fornvårdsarbete på Lurö kyrkoruin i juni 2015. Avslaget gräs avlägsnas på en hökärra.